Ankieta dla Klienta

Szanowni Państwo

Prosimy o ocenę naszej firmy w poniższej anonimowej ankiecie


         

    1. Czy kontaktował się Pan/Pani z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy poprzez Biuro Obsługi Klienta?

            TAK      NIE 

    1a. W jakiej sprawie 

            należności za wodę i ścieki (sposób naliczania, wystawianie faktur)

            zawarcia umowy

            wskazania wodomierza

            inne

    1b. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy?

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

 

    2. W jaki sposób Pan/Pani ocenia pracę inkasentów MPWiK, którzy dokonują odczytu wodomierzy?

            Bardzo dobrze     Dobrze     Przeciętnie     Słabo       Źle

    3. Czy rachunki za wodę są zrozumiałe i czytelne?

             TAK      NIE 

    4. Czy kontaktował się Pan/Pani z MPWiK w Brodnicy poprzez Dział Techniczny w sprawie wydania warunków technicznych ?

            TAK      NIE 

    4a. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

    5. Czy kontaktował się Pan/Pani z MPWiK w Brodnicy poprzez Dział Sieci w sprawie usunięcia awarii ?

            TAK      NIE 

    5a. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

    6. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, 1 oznacza ocenę niedostateczną, prosimy ocenić parametry wody dostarczanej przez MPWiK.

            a) Przejrzystość wody

                mętna           przejrzysta

            b) Smak wody

                niesmaczna         smaczna

            c) Zapach wody

                Nieprzyjemny           neutralny (obojętny)

            d) Ciśnienie wody

                Niskie           wysokie

    7. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, 1 oznacza ocenę niedostateczną, prosimy ocenić wymienione cechy serwisu internetowego MPWiK. (www.mpwik.pl)

            a) Szata graficzna

                1          5

            b) Zawartość informacji istotnych dla Państwa

                 1          5

            c) Łatwość odnajdywania potrzebnych informacji

                1            5

            d) Nie korzystam ze strony internetowej MPWiK Sp. z o.o.

                   

    8. Czy korzysta Pan/Pani z usługi przekazywania danych o stanie wodomierza za pomocą Internetu ?

            TAK     NIE

    9. Czy chciałby Pan/Pani aby za pośrednictwem naszej strony była możliwość przekazywania innych informacji do MPWiK ?

            TAK     NIE

            jeśli tak to jakich 

            

 

  10. Jak Pan/Pani ocenia wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne ?

              w kontekście zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                               w kontekście zbiorowego odprowadzania ścieków  

            bardzo pozytywnie

            pozytywnie

            neutralnie

            negatywnie

            bardzo negatywnie

            bardzo pozytywnie

            pozytywnie

            neutralnie

            negatywnie

            bardzo negatywnie

               

 

   

Informacja dla korzystającego z formularza kontaktowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!! Nota Prawna: Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą tj. od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy. Ustronie 2a, 87 - 300 Brodnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225 ( w niniejszej klauzuli zwana MPWIK lub Administratorem Danych). Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWIK w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), a także realizacji nałożonych na MPWIK obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania MPWIK tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MPWIK będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. MPWIK nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług MPWIK i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków Administrator Danych wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171). Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MPWIK Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez MPWIK. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Kontakt z administratorem danych osobowych: W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, MPWIK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWIK proszę o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres: (lub) elektronicznie na adres wskazany na stronie: http://mpwik.pl/kontakt/