Ankieta dla Klienta

Szanowni Państwo

Prosimy o ocenę naszej firmy w poniższej anonimowej ankiecie


         

    1. Czy kontaktował się Pan/Pani z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy poprzez Biuro Obsługi Klienta?

            TAK      NIE 

    1a. W jakiej sprawie 

            należności za wodę i ścieki (sposób naliczania, wystawianie faktur)

            zawarcia umowy

            wskazania wodomierza

            inne

    1b. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy?

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

 

    2. W jaki sposób Pan/Pani ocenia pracę inkasentów MPWiK, którzy dokonują odczytu wodomierzy?

            Bardzo dobrze     Dobrze     Przeciętnie     Słabo       Źle

    3. Czy rachunki za wodę są zrozumiałe i czytelne?

             TAK      NIE 

    4. Czy kontaktował się Pan/Pani z MPWiK w Brodnicy poprzez Dział Techniczny w sprawie wydania warunków technicznych ?

            TAK      NIE 

    4a. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

    5. Czy kontaktował się Pan/Pani z MPWiK w Brodnicy poprzez Dział Sieci w sprawie usunięcia awarii ?

            TAK      NIE 

    5a. Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia tej sprawy

            terminowo

            w przyjaznym otoczeniu

            kompetentnie

            szybko

            niezadowalająco

            inne uwagi 

          

    6. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, 1 oznacza ocenę niedostateczną, prosimy ocenić parametry wody dostarczanej przez MPWiK.

            a) Przejrzystość wody

                mętna           przejrzysta

            b) Smak wody

                niesmaczna         smaczna

            c) Zapach wody

                Nieprzyjemny           neutralny (obojętny)

            d) Ciśnienie wody

                Niskie           wysokie

    7. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, 1 oznacza ocenę niedostateczną, prosimy ocenić wymienione cechy serwisu internetowego MPWiK. (www.mpwik.pl)

            a) Szata graficzna

                1          5

            b) Zawartość informacji istotnych dla Państwa

                 1          5

            c) Łatwość odnajdywania potrzebnych informacji

                1            5

            d) Nie korzystam ze strony internetowej MPWiK Sp. z o.o.

                   

    8. Czy korzysta Pan/Pani z usługi przekazywania danych o stanie wodomierza za pomocą Internetu ?

            TAK     NIE

    9. Czy chciałby Pan/Pani aby za pośrednictwem naszej strony była możliwość przekazywania innych informacji do MPWiK ?

            TAK     NIE

            jeśli tak to jakich 

            

 

  10. Jak Pan/Pani ocenia wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne ?

              w kontekście zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                               w kontekście zbiorowego odprowadzania ścieków  

            bardzo pozytywnie

            pozytywnie

            neutralnie

            negatywnie

            bardzo negatywnie

            bardzo pozytywnie

            pozytywnie

            neutralnie

            negatywnie

            bardzo negatywnie

               

 

   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), administrator danych, zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj. również od Pana/Pani, zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ustronie 2a, 87-300 Brodnica (dalej zwana MPWIK), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWIK w celach kontaktowych i w zakresie określonym w formularzu kontaktowym [podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], marketingu własnych produktów i usług [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w celach podatkowych i rachunkowych [podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], a także realizacji nałożonych na MPWIK obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania MPWIK, tj. serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. MPWIK będzie ujawniać ww. podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MPWIK będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. MPWIK nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana z usług MPWIK Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług MPWIK i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez MPWIK. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W przypadku skierowania korespondencji, MPWIK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jakie nam Pani/Pan przekaże, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, a wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Administrator danych osobowych wyznaczył Jacka Laskowskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pisemnie poprzez wysłanie korespondencji z dopiskiem IOD na adres ul. Ustronie 2A, Brodnica (87-300) lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres iod@mpwik.pl