BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA BRODNICY

BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA BRODNICY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy eksploatuje ponad 124 km sieci kanalizacji sanitarnej, którą średnio każdego dnia odprowadzanych jest blisko 6,5 tys. m3 ścieków. Znaczna część sieci wybudowana została w latach 70-80 ubiegłego wieku. Do budowy kolektorów stosowano wówczas rury betonowe o stosunkowo niskiej jakości. Z uwagi na wieloletnią eksploatację sieci, jej obecny stan techniczny jest przyczyną występujących awarii, utrudniając tym samym prawidłowe funkcjonowanie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności odbioru ścieków, Przedsiębiorstwo co roku prowadzi systematyczne inwestycje związane z naprawą miejskich kolektorów sanitarnych.

W ramach działań modernizacyjnych na rok 2019 zaplanowano wykonanie zadania pn.: „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brodnicy”. Prace prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnej technologii rękawa utwardzanego promieniami UV. Inwestycja obejmie swym zakresem łącznie ponad 3,1 km kolektorów betonowych o średnicy od 200 mm do 1000 mm zlokalizowanych w ulicach: Lidzbarskiej, Matejki, Lipowej, Jagiellońskiej, E. Plater, Waryńskiego, Kochanowskiego, Ceglanej, Orzeszkowej, Nowej, Poprzecznej i Piaski. Wykonawcą robót jest firma Terkan Sp. z o. o. Sp. k. z Chełmży, która od lat działa na rynku inżynierii środowiska. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.719.960,00 zł, a planowany termin zakończenia przewidziano na 31 października 2019 r.

 

Inspekcja kanalizacji

Wytypowane do renowacji odcinki przewodów kanalizacyjnych poddane zostały inspekcji przy użyciu kamery TV. Na znacznej ich długości zaobserwowano występowanie tzw. korozji siarczanowej. Jest to typ korozji chemicznej wywołany występującymi w ściekach siarczanami, które przenikając do betonu reagują z jego składnikami tworząc trudno rozpuszczalne związki. W wyniku reakcji dochodzi do rozsadzania struktury betonu i  znacznego obniżenia nośności konstrukcji, co grozi zawaleniem kanału. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne w przypadku usytuowania kolektora pod ulicą, w miejscu gdzie występują dynamiczne obciążenia.

Występujące licznie spękania przewodów powodują infiltrację wód gruntowych do kanału. Dochodzi również do częstego spiętrzania się ścieków co przyczynia się do wzmożonych prac eksploatacyjnych oraz trudności z zachowaniem ciągłości odbioru ścieków od odbiorców. Skutkiem nieszczelności jest również eksfiltracja ścieków do gruntu powodująca pogorszenie stanu środowiska naturalnego.

 

Na czym polega metoda renowacji kanału tzw. rękawem?

Technologia polega na utworzeniu na wewnętrznej powierzchni kanału wykładziny (rękawa) dopasowanej do kształtu naprawianego przewodu. Wykładzina wykonana jest z włókna szklanego nasączonego termoutwardzalną żywicą poliestrową. Materiał jest bezpieczny dla środowiska i mieszkańców, a jego montaż nie wymaga prowadzenia robót w wykopie otwartym, dzięki czemu ograniczane są do minimum utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. Utwardzony rękaw pełni rolę nowego kanału.

 

Montaż rękawa

Poddawane renowacji przewody są dokładnie czyszczone z zalegających złogów tłuszczu i osadów. Wystające fragmenty betonu zostają wyfrezowane, a jego ubytki odpowiednio wypełniane. Do tak przygotowanego odcinka kanału, poprzez istniejące studnie rewizyjne, wprowadza się zaimpregnowany rękaw. Umiejscowiony w kanale materiał zostaje następnie rozprężony za pomocą powietrza pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu uzyskuje on kształt rury poddawanej renowacji. Kolejnym etapem procesu jest wprowadzenie wózków z zamontowanymi lampami UV przystosowanymi do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości. Emitowane promieniowanie UV inicjuje reakcję żywicy prowadzącą do utwardzenia wykładziny. Po utwardzeniu rękawa za pomocą specjalistycznego robota wyfrezowane zostają zaślepione przyłącza kanalizacyjne.

 

Zalety technologii

Wybrane rozwiązanie, z uwagi na swoją skuteczność oraz nieinwazyjny sposób montażu, jest powszechnie stosowane na całym świecie. Technologia nie wymaga nakładów finansowych związanych z wykonaniem wykopów oraz odtwarzaniem konstrukcji jezdni. Do jego głównych zalet należą także:

– możliwość dokładnego dopasowania do kształtu odnawianego kanału,

– krótki, nieuciążliwy dla mieszkańców czas wyłączenia z eksploatacji naprawianego odcinka sieci,

– ograniczenie do niezbędnego minimum zajmowanego terenu,

– ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym.

 

Korzyści dla Mieszkańców

Renowacja sieci zwiększy niezawodność i bezpieczeństwo pracy systemu kanalizacyjnego, wyeliminuje zjawisko spiętrzania się ścieków i możliwość wystąpienia awarii. Odnawiane kolektory odzyskają pełną sprawność hydrauliczną, wytrzymałość statyczną i dynamiczną, co pozwoli na zachowanie ciągłości świadczonych usług.

Oprac. (wind)

 

Powykonawcze

Popękany kolektor

Kamień

SONY DSC

btrhdrSkip to content