Kontakt

logo MPWiK Brodnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

87-300 Brodnica, ul. Ustronie 2A

NIP: 8741477225

REGON: 871124288

KRS: 0000052019

Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 25.930 udziałów o łącznej wysokości 25.930.000,00 zł

Konto:
Bank Millennium
18 1160 2202 0000 0002 3668 7852

Nr telefonów
56 491-12-00, 491-12-10, 491-12-11

Biuro Obsługi Klienta
56 491-12-22

fax
56 498-22-36

Stacja Uzdatniania Wody – czynna całą dobę
56 491-12-32, 664 949 517

Dział

Nr wew.

Nr bezpośredni

Sekretariat

211

56-49-11-211

Przepompownia Centralna

213

56-49-11-213

Główny Księgowy – Prokurent

214

56-49-11-214

Księgowość

215

56-49-11-215

Kadry

216

56-49-11-216

Dział Techniczny

218

56-49-11-218

Dział Ujęć i Sieci Wod-Kan

221

56-49-11-221

Biuro Obsługi Klienta

222

56-49-11-222

Kierownik Działu Sieci

223

56-49-11-223

Kasa

224

56-49-11-224

Warsztat Mechaniczny

225

56-49-11-225

Transport

226

56-49-11-226

Księgowość – Płace

227

56-49-11-227

NSZZ Solidarność

228

56-49-11-228

Oczyszczalnia Ścieków

229

56-49-11-229

Dział Zaplecza

230

56-49-11-230

Elektrycy

231

56-49-11-231

Stacja Uzdatniania Wody

232

56-49-11-232

Adresy e-mail

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Dział Sieci

Dział Techniczny

Wskazania wodomierzy

NSZZ Solidarność


Informacja dla osób korzystających z formularza kontaktowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Nota Prawna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), administrator danych, zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj. również od Pana/Pani, zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ustronie 2a, 87-300 Brodnica (dalej zwana MPWIK), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWIK w celach kontaktowych i w zakresie określonym w formularzu kontaktowym [podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], marketingu własnych produktów i usług [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w celach podatkowych i rachunkowych [podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], a także realizacji nałożonych na MPWIK obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania MPWIK, tj. serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. MPWIK będzie ujawniać ww. podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MPWIK będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

MPWIK nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana z usług MPWIK Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług MPWIK i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171).

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MPWIK

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez MPWIK. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z administratorem danych osobowych

W przypadku skierowania korespondencji, MPWIK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jakie nam Pani/Pan przekaże, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, a wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Administrator danych osobowych wyznaczył Jacka Laskowskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pisemnie poprzez wysłanie korespondencji z dopiskiem IOD na adres ul. Ustronie 2A, Brodnica (87-300) lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres  iod@mpwik.pl

 

Skip to content