Kontakt

logo MPWiK Brodnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

87-300 Brodnica, ul. Ustronie 2A

NIP: 8741477225

REGON: 871124288

KRS: 0000052019

Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 25.879 udziałów o łącznej wysokości 25.879.000,00 zł

Konto:
Bank Millennium
18 1160 2202 0000 0002 3668 7852

Nr telefonów
56 491-12-00, 491-12-10, 491-12-11

Biuro Obsługi Klienta
56 491-12-22

fax
56 498-22-36

Stacja Uzdatniania Wody – czynna całą dobę
56 491-12-32, 664 949 517

Dział

Nr wew.

Nr bezpośredni

Sekretariat

211

56-49-11-211

Przepompownia Centralna

213

56-49-11-213

Główny Księgowy – Prokurent

214

56-49-11-214

Księgowość

215

56-49-11-215

Kadry

216

56-49-11-216

Dział Techniczny

218

56-49-11-218

Dział Ujęć i Sieci Wod-Kan

221

56-49-11-221

Biuro Obsługi Klienta

222

56-49-11-222

Kierownik Działu Sieci

223

56-49-11-223

Kasa

224

56-49-11-224

Warsztat Mechaniczny

225

56-49-11-225

Transport

226

56-49-11-226

Księgowość – Płace

227

56-49-11-227

NSZZ Solidarność

228

56-49-11-228

Oczyszczalnia Ścieków

229

56-49-11-229

Dział Zaplecza

230

56-49-11-230

Elektrycy

231

56-49-11-231

Stacja Uzdatniania Wody

232

56-49-11-232

Adresy e-mail

Sekretariat

Biuro Obsługi Klienta

Dział Sieci

Dział Techniczny

Wskazania wodomierzy

NSZZ Solidarność


Informacja dla korzystającego z formularza kontaktowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Brodnicy

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą tj.  od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy. Ustronie 2a, 87 – 300 Brodnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, NIP: 8741477225 ( w niniejszej klauzuli zwana MPWIK lub Administratorem Danych).

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWIK w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), a także realizacji nałożonych na MPWIK obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania MPWIK tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. MPWIK będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

MPWIK nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług MPWIK i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków Administrator Danych wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171).

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MPWIK

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez MPWIK. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z administratorem danych osobowych: W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, MPWIK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWIK proszę o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres: (lub) elektronicznie na adres wskazany na stronie: http://mpwik.pl/kontakt/