O Firmie

Wodociągi Miejskie w Brodnicy powstały w pierwszej dekadzie XX wieku, kiedy to na południowych peryferiach miasta odkryto czwartorzędową dolinę kopalną,stanowiącą do dziś podstawowe źródło wody. Z tego okresu pochodzą m. in. Wieża Ciśnień przy ulicy Podgórnej, Przepompownia ścieków przy ulicy Kościelnej, magistrala żeliwna 175 mm oraz zachowane elementy systemu lewarowego na terenie ujęcia wody przy ul. Ustronie. Historia Firmy pozostaje w ścisłym związku z losami miasta wodociągi były i są jednym z podstawowych czynników rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

 

Bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i neutralizacji ścieków oraz szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy. Mieszkańcy Miasta otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych, pochodzącą z 11 studni głębinowych. Pracująca od 1992 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków może być przykładem,w jaki sposób technika i technologia winny służyć środowisku. Na szczególną uwagę zasługuje tu bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, spełniający standardy zarówno krajowe jak i europejskie.

Skip to content