Zamówienia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19


Zamówienia


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem było „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Karbowie” (nr ogłoszenia 2023-59106-174888) Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę ERGOS Sp. z o. o., ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica. Cena oferty netto: 111.618,94 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych 94/100).

Umowa na roboty zawarta została w dniu 24 października 2023 r.

Skip to content