Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mpwik.pl/

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 2021-03-22

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brodnicy

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu: Stella Sosnowska

mail: s.sosnowska@mpwik.pl

lub skontaktować się z sekretariatem przedsiębiorstwa  https://mpwik.pl/
telefon: 56-49-11-211 nr. wewnętrzny 221
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Dostępność architektoniczna

Główna siedziba
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brodnicy znajduje się przy ul. Ustronie 2A, 87-300 Brodnica.

Budynek biura obsługi klienta nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Biuro obsługi klienta znajduje się na poziomie 0. Sekretariat, działy księgowości i spraw pracowniczych znajdują się na poziomie 1, budynek nie posiada windy. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Raporty o stanie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Skip to content