Procedura windykacji należności

Procedura windykacji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki w MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi
w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja
o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury.

 

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

 

Wezwanie do zapłaty

  1. Wysyłane jest każdorazowo w przypadku braku płatności w terminie przesyłką pocztową, dostarczane bezpośrednio przez inkasenta lub przez pracownika MPWiK. Brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

–   odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

–  skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

 

Odcięcie dopływu wody

  1. W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania wezwania zostaje rozpoczęta procedura odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest  również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego I Burmistrza Miasta Brodnica, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

Procedura sądowa i egzekucyjna

  1. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sadowego następuje w przypadku braku zapłaty po upływie 30 dni od terminu doręczenia wezwania do zapłaty. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji uważa się za dostarczenie jej

w terminie awizowania przez pocztę.

Skip to content