RODO

UWAGA

Informacja dotycząca RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy (dalej jako MPWiK) przy ul. Ustronie 2A , 87-300 Brodnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, adres e-mail: sekretariat@mpwik.pll, strona http://mpwik.pl/.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w celach uwarunkowanych od łączącej Panią/Pana relacji z MPWIK, w szczególności w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO), a także w celach dotyczących rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz reklamacji usług, windykacji, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmiotom świadczącym usługi pocztowe etc..
Pani/Pana dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom świadczącym usługi prawne etc. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171).
Pani/Pana będą także przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w przypadku umów zawartych  z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.).
Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych  osobowych,  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo   wniesienia   sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub przeniesienia jego danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia jakiejkolwiek wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez MPWiK (nie podanie danych uniemożliwi współpracę).
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Jeśli wyraża Pani/Pan wolę kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWiK prosimy o wysyłanie korespondencji na adres Spółki  z dopiskiem IOD lub na adres e-mail iod@mpwik.pl.

Pobierz…