Biuletyn Informacji Publicznej MPWiK Sp. z o.o. Brodnica

Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

Krzysztof Hekert – Przewodniczący

Marek Kinal – Z-ca Przewodniczącego

Roman Pawłowski – Członek

3. Zarząd

Jacek Sochacki – Prezes Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki –> zobacz


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy –> zobacz


Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  z siedzibą w Brodnicy.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  w Brodnicy – w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności  i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Prezes Zarządu

Jacek Sochacki


1. OFERTY PRACY

W przypadku chęci podjęcia zatrudnienia w MPWiK Sp. z o.o. prosimy o złożenie CV:

 • drogą mailową: kadry@mpwik.pl
 • osobiście: siedziba Spółki ul. Ustronie 2a, I PIĘTRO

Oferta pracy w MPWiK Brodnica

1.1 PRAKTYKI/STAŻE

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyk/staży przez uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt:

 • drogą mailową: kadry@mpwik.pl
 • osobiście: siedziba Spółki ul. Ustronie 2a I PIĘTRO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. MENU PODMIOTOWE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 nr 10, poz. 68  z późn. zm.) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Założenia

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.

Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie  w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o:

 • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

 • podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności   i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku którym dysponują,

zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym:

trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

 • danych publicznych, w tym:

treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

 • majątku publicznym, w tym o:

majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych

3.  JEDNOSTKA I JEJ ORGANIZACJA

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052019.

Struktura własnościowa

Własność komunalna – jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Miasta Brodnicy.

Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem statutowej działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Pozostałą działalność, którą prowadzi Spółka określają zapisy § 6 Umowy Spółki

3.1.1. HISTORIA 

Więcej >>>

3.1.2. STATUT JEDNOSTKI

Akt Założycielski Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 28 września 2020 roku.  więcej >>>

3.1.3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawia schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 31 sierpnia 2018 roku.

więcej >>>

3.2.    Organy Spółki

3.2.1. Zgromadzenie Wspólników

100% udziałowcem MPWiK Sp. z o.o. jest Gmina Miasta Brodnicy.  Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Burmistrz Brodnicy  – Pan Jarosław Radacz

3.2.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o.

w osobach:

Krzysztof Hekert – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Kinal – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Roman Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej

3.2.3. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki MPWiK Sp. z o.o.

Jacek Sochacki – Prezes Zarządu

3.2.4. Zasady wynagradzania organów zarządczych i nadzorczych

Zasady wynagradzania organów zarządczych oraz nadzoru

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu) nr 1

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej) nr 2

3.3.    Tryb działania MPWiK Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność  na podstawie decyzji Zarządu Gminy Miasta Brodnicy z dnia 28 maja 2002 roku udzielającej zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania, a także w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:

– ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),

– ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028.),

– ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.),

– ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),

– ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz 797 z późn. zm.),

– regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską Brodnicy uchwałą nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018,  poz. 6948.

PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Od strony formalno – prawnej działalność MPWiK w Brodnicy regulują następujące dokumenty:

w zakresie zaopatrzenia w wodę:

Dla wodociągu południowego zlokalizowanego w Brodnicy przy ulicy Ustronie

 • Decyzja Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 stycznia 1992 r., znak: KDH/013/5632/92 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej zawierającej ustalenie zasobów wód podziemnych w rejonie Brodnicy (decyzja bezterminowa);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 8 stycznia 2016 r., znak: OŚ.6341.23.2016, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Ustronie w Brodnicy (obowiązująca do 8 stycznia 2036 r.);
 • Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia  2017 r.  w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko- pomorskie

Dla wodociągu północnego zlokalizowanego w Karbowie

 • Decyzja Wojewody Toruńskiego z dnia 8 stycznia 1987 r., znak: O-IV-8530/1/87 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie Karbowa (decyzja bezterminowa);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 11 lutego 2013 r., znak: OŚ.6341.3.2013, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Karbowo (obowiązująca do 11 lutego 2033 r.);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 27 grudnia 2002 r., znak: OŚ.622-1-4/02 w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Karbowo (decyzja bezterminowa).

 

w zakresie odprowadzania ścieków:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 14 grudnia 2015 r., znak: OŚ.6341.19.2015, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Drwęcy (obowiązująca do dnia 14 grudnia 2025 r.).

w zakresie odprowadzania wód deszczowych:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6341.38.2017, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z poszczególnych zlewni (obowiązująca do dnia 29 grudnia 2027 r.);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: OŚ.6341.14.2016, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowo-roztopowych z odcinka dł. 164 m drogi powiatowej nr 1827C, klasy Z o powierzchni zlewni 0,0984 ha, wylotem polipropylenowym, zlokalizowanym na działce nr 13 obręb Brodnica-30, gmina Miasta Brodnica, do rowu przydrożnego bez nazwy( obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2026 r.);
 • Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dnia 5 maja 2017 r., znak: ZO/8703-23/2016/2017/ZR, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych
  i roztopowych z kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz części ulicy 18 Stycznia
  w Brodnicy, istniejącym wylotem dn 300 do rowu (obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2027 r.).

 

w zakresie gospodarki odpadami:

 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: OŚ.6233.06.2015.ET, w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (obowiązująca do 20 kwietnia 2025 r);
 • Decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak: OŚ.6233.06.2015.2020.ET, zmieniająca decyzję z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: OŚ.6233.06.2015.ET- zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2014 r., znak: G-446/14 (HORnn 8111-14/14(23)) w sprawie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „BROD-KOMP”;
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2011 r., znak: ŚG.I.es.7240.2018.2011, w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami (obowiązująca do dnia 25 lipca 2021 r.).

3.4.    Informacje dla klienta

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbiorców

 1. Biuro Obsługi Klienta

Dla wygody klientów, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia Ich spraw działa biuro obsługi klienta, mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Ustronie 2a w Brodnicy.

Biuro to czynne jest w dni robocze od  poniedziałku do  piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 .Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, a także drogą elektroniczną i każda z nich załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Pisemne odpowiedzi przesyłane są w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpływu pisma do Spółki.

Sprawy dotyczą głównie następujących zagadnień:

 • wyjaśniana spraw związanych z wystawioną fakturą,
 • przyjmowaniem zleceń na plombowanie wodomierzy oraz na montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy,
 • przyjmowania stanów wodomierzy,
 • zawierania umów,
 • windykacji należności, w tym prolongaty terminów płatności faktur,
 • zaistniałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • informacji o brakujących pokrywach na studzienkach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych, niesprawnych wodomierzach itp.

W przypadku spraw zgłaszanych osobiście pracownik biura obsługi klienta stara się załatwić sprawę na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień np. dotyczące specyficznych zapisów w umowie lub inne np. wymagające decyzji osób z kierownictwa Spółki załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji, analiz lub uzgodnień, w zależności od specyfiki rozpatrywanej sprawy.

 1. Naliczenie należności za usługi

Podstawą naliczenia należności za usługi świadczone przez MPWIK Sp. z o.o. tj. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są wskazania wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Na podstawie  wskazań urządzeń pomiarowych wystawiane są faktury dla odbiorców z uwzględnieniem aktualnych taryf i warunków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

 1. Zapłata należności za usługi

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

 • gotówką w kasie Przedsiębiorstwa
 • przelewem za pośrednictwem banku lub poczty,
 1. Ekspertyza wodomierza

W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca ma prawo złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza. Pisemne złożenie takiego wniosku stanowi podstawę do dokonania wymiany wodomierza inny i sporządzenia jego ekspertyzy. Wnioski z wykonanej ekspertyzy są podstawą do dalszego działania Przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Gminy Brodnica.

 1. Uregulowania prawne

Wszystkie działania, o których mowa wyżej wynikają z unormowań prawnych, m.in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego w dniu 19 grudnia 2018  r. przez Radę Miejską w Brodnicy.

3.5.    Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposób ich udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

– rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

– rejestr uzgodnień i warunków technicznych

– rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych

– rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

– ewidencja odbiorców usług

– rejestr wystawionych faktur

– rejestr odczytów stanów wodomierzy

– ewidencja zapłat należności.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

3.6.    Dane adresowe

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

 1. Ustronie 2A | 87-300 Brodnica
 1. Ceny wody i ścieków

Taryfa obowiązująca od  29.12.2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że od dnia 29.12.2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070.265.D2.2018.2018.KR z dnia  5 grudnia 2018 r.   przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 t.j. z późn. Zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21 grudnia 2018 r. r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 29.12.2018 r. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat.

Decyzja do pobrania

5. Przetargi

5.1.    Informacje o sprzedaży

5.2.    Przetargi

5.3.    Ogłoszenia o wynikach postępowania

5.4.    Regulamin Zamówień

Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych nie podlegających ustawie prawo zamówień publicznych

6. Majątek

6.1.    Kapitał własny

Kapitał zakładowy MPWiK Sp. z o.o.

wynosi : 25.930 udziałów o łącznej wysokości 25.930.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)

i w całości jest objęty przez jedynego Wspólnika – Gminę Miasta Brodnicy.

6.2.    Majątek trwały i obrotowy

Majątek Spółki obejmuje:

majątek trwały m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków
 • urządzenia do przetwarzania osadów pościekowych
 • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny
 • profesjonalną i kompetentną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz obsługę technologiczną i techniczną
 • wartości niematerialne i prawne
 • majątek obrotowy, m.in.:
 • zapasy
 • należności krótkoterminowe

7. Finanse

7.1.    Dochody

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w kwocie   871.858,17 zł.

W całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

7.2.    Straty

Spółka za 2018 rok nie wykazuje straty.

8. Projekt POIŚ

Nazwa projektu:

„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW ETAP V – budowa kanalizacji sanitarnej O/M Brodnica”

Dofinansowanie:

Z Funduszu Spójności w ramach umowy nr POIS.01.01.00-00-78/13-00 z dnia 31.07.2014

Wartość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu wyniosła 8.989.139,26 zł (brutto) z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 5.977.781,04 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności – 5.048.342,37 zł. Pozostała część sfinansowana została ze środków własnych beneficjenta projektu oraz Gminy Miasta Brodnica.

Termin wykonania:

Roboty budowlane wykonanie w okresie od 05.12.2014 do 27.08.2015., 28.08.2015 końcowy odbiór zadania Więcej >>>

9, Pożyczki z WFOŚiGW

Inwestycje realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Toruniu

10. Laboratorium

Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium, które wykonuje zadania w zakresie:

 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych, badań chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi oraz wody podziemnej,
 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych, badań chemicznych ścieków,
 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych gleb,
 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych osadów ściekowych.

Laboratorium ma status Laboratorium zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, decyzja  nr 216/20 z dnia 01 kwietnia 2020 r. w zakresie:

 • poboru oraz badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obszarze prawnie regulowanym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji  nr AB 1715 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji  od 08.04.2019 r. w zakresie:

 • pobierania próbek i badań właściwości fizycznych, badań chemicznych ścieków ;
 • od 09.04.2020 r. w zakresie:
 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych i badań chemicznych wód podziemnych’
 • pobierania próbek, badań właściwości fizycznych gleb.

Pracownicy laboratorium doskonalą wiedzę systematycznie uczestnicząc w szkoleniach.

Laboratorium potwierdza swe kompetencje poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości (porównaniach miedzylaboratoryjnych)

Laboratorium wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami, aplikacjami producentów i literaturą techniczną.

Terminy wykonania usługi każdorazowo uzgadniamy z klientem.

10.1  Jakość wody

Jakość wody podawanej do sieci – wartości średnie za 2019 rok 

Jakość ścieków – Oczyszczalnia Brodnica – wartości średnie za 2019 rok

11. Kontrole zewnętrzne 

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Termin kontroli 23.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przez podmioty odprowadzające ścieki do Drwęcy warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych. Realizacja przez Zakłady zarządzeń pokontrolnych

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Termin kontroli: 23.11.2020 r. – w trakcie kontroli

Zakres kontroli: Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

Termin Kontroli: 24 .06.2020 r.

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

4. Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu

Termin kontroli: 03.07.2020 r. do 03.07.2020 r.

Kontrola przeprowadzona na wniosek Starosty Brodnickiego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zakres kontroli:

– kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;

– kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód; lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki.

5. Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu

Termin kontroli: 30.11.2020 r.

Kontrola pozaplanowa przeprowadzona na wniosek Wiceprezesa NIK. Zakres kontroli:

– kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie gospodarowania osadów ściekowych;

– kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych;

– ocena prawidłowości eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz urządzeń służących do przeróbki komunalnych osadów ściekowych; – pobranie średniej dobowej próbki ścieków i oznaczenie procentu redukcji substancji zanieczyszczających

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

11.1.  Finansowe 

Informacja o wyniku badania sprawozdania finansowego za rok 2019

Badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadziła firma MSR Audyt Sp. z o.o. Zgodnie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta z dnia 23 marca 2020 roku, sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019, poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki,
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości

RODO 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Skip to content