Komunikat

 

UWAGA

 

Informujemy Państwa, że od dnia 1.11.2018 roku Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w każdy II wtorek miesiąca w godzinach 7.00 – 17.00. Zapraszamy.

 


REKRUTUJEMY.

 

Oferty pracy w MPWiK Sp. z o.o. więcej…

Oferta praktyk zawodowych w MPWiK Sp. z o.o. więcej…

 


UWAGA

 

Informacja dotycząca RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy (dalej jako MPWiK) przy ul. Ustronie 2A , 87-300 Brodnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000052019, adres e-mail: sekretariat@mpwik.pll, strona http://mpwik.pl/.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w celach uwarunkowanych od łączącej Panią/Pana relacji z MPWIK, w szczególności w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO), a także w celach dotyczących rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz reklamacji usług, windykacji, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmiotom świadczącym usługi pocztowe etc..
Pani/Pana dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom świadczącym usługi prawne etc. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 2171).
Pani/Pana będą także przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w przypadku umów zawartych  z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.).
Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych  osobowych,  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo   wniesienia   sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub przeniesienia jego danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia jakiejkolwiek wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez MPWiK (nie podanie danych uniemożliwi współpracę).
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Jeśli wyraża Pani/Pan wolę kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPWiK prosimy o wysyłanie korespondencji na adres Spółki  z dopiskiem IOD lub na adres e-mail iod@mpwik.pl.

Pobierz…

 


 

OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data ogłoszenia: 14 maja 2018 r.) zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat  więcej…

 

Powyższe taryfy obowiązują od 10.06.2018

 

Tabele:

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy.

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy.

 


 

Informacja o złożeniu wniosku o zatwierdzenie taryf dla Gminy Miasta Brodnicy  więcej…

 


 

Szanowni Klienci

 

Publikujemy ogłoszenie o cenach wody i ścieków na rok 2018. Zachęcamy do zapoznania się  więcej…

 


 

Szanowni Państwo

 

Informujemy że:

  • Wydłużony zostaje czas pracy Biura Obsługi Klienta – od 1 maja br. – w każdy wtorek do godz. 17.00
  • Opłata za rachunek w oddziale Millenium wyniesie tylko 1 zł.
  • Woda ogrodowa – dostępna przez cały rok!
  • Zmiana aneksów i umów między klientem a MPWiK w Biurze Obsługi Klienta (rzecz dotyczy przede wszystkim umów wynikających z poboru tzw. wody ogrodowej)

 


 

Szanowni Klienci

 

Pragniemy ponownie poinformować wszystkich odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy, iż z początkiem kwietnia 2017 r. istnieje możliwości korzystania z wody ogrodowej przez cały rok. Zmiana okresu rozliczeniowego spowodowała konieczność zmiany warunków umowy, która określa powinności każdej ze stron. Podpisanie nowej umowy oraz aneksu jest możliwe w Biurze Obsługi Klienta w MPWiK przy ul. Ustronie 2a w godz. od 7:00-15:00 więcej…

 


 

Informujemy, że udostępniliśmy nowy druk WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY. Dokument można pobrać z działu do pobrania lub tutaj…

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

 

Zarząd MPWIK Sp. z o.o. w Brodnicy


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Brodnicy informuje, że  w „Gazecie Pomorskiej” w artykule z dnia 15 grudnia br. pt. „Radni szykują drastyczne podwyżki opłat za śmieci”, pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące naszego Przedsiębiorstwa.

Nieprawdą jest, że MPWiK Sp. z o.o. wprowadziło podwyżki cen za wodę i ścieki na 2017 rok.  Ceny pozostają takie jak w 2016 roku.

 


 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  więcej…

 


 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że zgodnie z sugestiami naszych klientów, formularz podawania stanu wodomierza został zmieniony tak, aby nie było wymogu wpisania numeru ani stanu wodomierza ogrodowego. Pola te można od tej chwili pominąć.

 


Informacje Prasowe

Wszystkie wiadomości

O Firmie MPWiK Brodnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina, swoim odbiorcom usług, że w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

Więcej o Firmie